Έλεγχος Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

Με τη χρήση της θερμοκάμερας μπορούμε να κάνουμε μία σειρά ελέγχων στην ηλεκτρολογική σας εγκατάσταση και τον ηλεκτρικό πίνακα ή πεδίο, όπως :
Z

Έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρικών πινάκων

Z

Έλεγχος ισοκατανομής φάσεων

Z

Φθορά στη μόνωση καλωδίων

Z

Κακές επαφές

Z

Υπερφόρτιση φάσεων ή ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων ασφαλείας

Z

Προβλεπτική συντήρηση ραγοδιακοπτικού υλικού και λοιπών ηλεκτρολογικών διατάξεων, με κύριο στόχο να προλαβαίνουμε τη βλάβη πριν καν διακοπεί η λειτουργία

Έλεγχος ηλεκτρολογικών μελετών με θερμοκάμερα

Απευθυνθείτε σε εμάς, ώστε να καταστρώσουμε πρόγραμμα ελέγχου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασής σας.

Pin It on Pinterest

Share This