Σχεδιασμός Μηχανημάτων - CE

Έχοντας σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό πάσης φύσεως μηχανολογικών διατάξεων και μηχανημάτων, έχουμε την υποδομή και τις γνώσεις να αναλάβουμε τη σύνταξη τεχνικών φακέλων τόσο για χρήση τους για πιστοποίηση CE, όσο και για την κατάστρωση κατασκευαστικών σχεδίων.

Ανάμεσα στις εξειδικεύσεις μας είναι τα κινούμενα και μη μηχανήματα όπως ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42/ΕΚ που αντικατέστησε την 95/16/ΕΚ, ο εξοπλισμός υπό πίεση όπως ορίζεται στην 97/23/ΕΟΚ Ευρωπαϊκή Οδηγία, καθώς και ο εξοπλισμός ΑΤΕΧ όπως ορίζεται στην 1999/92/ΕΚ Οδηγία.

Τέλος, το γραφείο μας έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί ως Επικεφαλής Εσωτερικών Επιθεωρήσεων σύμφωνα με το ISO 9001:2000.»
Share This