Τεχνικός Ασφαλείας

Πότε απαιτείται Τεχνικός Ασφαλείας (Τ.Α);

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, κάθε επιχείρηση που απασχολεί έστω και ένα άτομο με σχέση εξαρτημένης εργασίας, υποχρεούται στη σύναψη σύμβασης εργασίας με τεχνικό ασφαλείας.

Ποιος κάνει την αναγγελία σύμβασης Τ.Α στο ΚΕΠΕΚ;

Όλη η διεκπεραίωση με τα αρμόδια τμήματα ΚΕΠΕΚ γίνεται από το γραφείο μας.

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας (Τ.Α);

Ο Τεχνικός Ασφαλείας κάθε επιχείρησης είναι επιφορτισμένος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.

β) Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και προβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Τ.Α για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας;

Για την επίβλεψη των συνθηκών εργασίας ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση:

α) Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στην επιχείρηση οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.

β) Να επιβλέπει την ορθή χρήση των ατομικών μέσων προστασίας.

γ) Να ερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων, να αναλύει και να αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών του και να προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων ατυχημάτων

δ) Να εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού, για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση ατυχημάτων.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Τ.Α για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην επιχείρηση;

Ο Τεχνικός Ασφαλείας έχει υποχρέωση :

α) Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους ενημερώνει και καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

β) Να συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.

Υπάρχει “ασυμβίβαστο” ασκώντας τις υπηρεσίες ο Τ.Α σε μια επιχείρηση;

Η άσκηση του έργου του Τ.Α δεν αποκλείει την ανάθεση σ’ αυτόν από την επιχείρηση και άλλων καθηκόντων, πέρα από το ελάχιστο όριο ωρών απασχόλησής του ως τεχνικού ασφαλείας.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της επιχείρησης απέναντι στον Τ.Α;

Η επιχείρηση, για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του Τ.Α, θέτει στη διάθεση του το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό, χώρους, εγκαταστάσεις, συσκευές και γενικά τα απαραίτητα μέσα και βαρύνεται με όλες τις σχετικές δαπάνες. Η επιχείρηση έχει υποχρέωση να διευκολύνει τον Τ.Α για τη παρακολούθηση μαθημάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης.

Γιατί να επιλέξετε το γραφείο μας;
Το γραφείο μας παρέχει ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας. Και αυτό δεν είναι καλό μόνο για τους εργαζομένους, αλλά και για τον ίδιο τον εργοδότη, καθώς λειτουργούμε συμβουλευτικά και για την προστασία και ασφάλεια των εγκαταστάσεων της επιχείρησης.

Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε ότι η εξασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων ανακουφίζει και τον εργοδότη, καθώς ασκώντας ορθώς και επαρκώς τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας, αυτό   αντικατοπτρίζεται και στη συνολική εικόνα της επιχείρησης, τόσο απέναντι στους προμηθευτές και τους πελάτες όσο και στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες.

Ο Τεχνικός Ασφαλείας λειτουργεί πάντα ως Σύμβουλος της επιχείρησης. Αναγράφει στο τετράδιο υποδείξεων που διατηρεί η επιχείρηση κάθε συμβουλή που είτε είναι υποχρεωτική η τήρησή της από τη νομοθεσία, είτε θεωρείται ότι θα λειτουργήσει θετικά για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, αλλά και για την προστασία των ηλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστάσεων που υπάρχουν εντός της επιχείρησής σας.

Ποιες άλλες υπηρεσίες καλύπτονται από το γραφείο μας, συμπληρωματικά και προαιρετικά;
Συμπληρωματικά, είμαστε στη διάθεσή σας για διάφορες επιπλέον δραστηριότητες όπως :

  • Εκπόνηση μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου (υποχρεωτική από τη νομοθεσία)
  • Σύναψη σύμβασης ελέγχου και πιστοποίησης της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης, όπως ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία.
  • χορήγηση πιστοποιητικού πυρασφάλειας, εφόσον δεν διαθέτει η επιχείρηση
  • Σεμινάρια εκπαίδευσης προσωπικού σε διάφορα θέματα που εμπίπτουν στην ασφάλεια εργασίας αλλά και στη χρήση του ηλεκτρο-μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Κατάστρωση σχεδίου διαφυγής έκτακτης ανάγκης κλπ
Το γραφείο μας βρίσκεται στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε.

Pin It on Pinterest

Share This